NOVATURAS
Nesen skatītie
Vēlmju saraksts
Novatours novērtējums
Sīkdatnes iestatījumi

Privātuma politika


Šajā Privātuma politikā (turpmāk – „Politika”) norādīta svarīga informācija par to, kā Sabiedrība vāc un apstrādā savu klientu un citu personu datus, kā tie tiek izmantoti un kādi drošības pasākumi tiek pielietoti šo datu aizsardzībai. Lai nodrošinātu, ka esat informēti par šiem jautājumiem, iesakām rūpīgi izlasīt šo Politiku un iepazīties ar tajā norādīto informāciju.

I. JĒDZIENI

Šajā Politikā lietoto jēdzienu nozīme:


Sabiedrība jeb mēs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NOVATOURS" (reģistrācijas numurs: 40003525782, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 100, Rīga, LV-1013; tīmekļa vietnes adrese: www.novatours.lv/, www.travelonspot.com, flights.novatours.eu). Sabiedrība ir šajā Politikā minēto personas datu pārzinis.


Regula ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).


Datu subjekts ir fiziskā persona, no kuras Sabiedrība saņem datus un kuras datus tā apstrādā.


Darbinieks ir persona, kura ar Sabiedrību ir noslēgusi darba vai līdzīga veida līgumu un ar Sabiedrības vadītāja lēmumu ir norīkota apstrādāt Personas datus vai kuras personas dati tiek apstrādāti.


Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.


Datu saņēmējs –fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kurai izpauž personas datus – neatkarīgi no tā, vai tā ir trešā persona vai nav.


Datu sniegšana ir personas datu izpaušana, nosūtot datus vai citādā veidā padarot tos pieejamus (izņemot publiskošanu sabiedrības informēšanas līdzekļos).


Datu apstrāde – jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.


Automātiska datu apstrāde – datu apstrādes darbības, kas pilnībā vai daļēji tiek veiktas ar automatizētiem līdzekļiem.


Datu apstrādātājs – juridiska vai fiziska persona (kas nav datu pārziņa darbinieks), kuru datu pārzinis ir pilnvarojis veikt personas datu apstrādi. Datu apstrādātājs un (vai) viņa iecelšanas kārtība var būt noteikta likumos vai citos normatīvajos aktos.


Datu pārzinis – juridiska vai fiziska persona, kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus. Ja datu apstrādes nolūkus un līdzekļus nosaka likumi vai citi tiesību akti, datu pārzinis un (vai) tā iecelšanas kārtība var būt paredzēta šajos likumos vai citos tiesību aktos.


Īpašu kategoriju personas dati – dati, kas atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētisko datu, biometrisko datu, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības datu vai datu par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju.


Veselības dati – personas dati, kas saistīti ar fiziskas personas fizisko vai garīgo veselību, tostarp veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, un kas atspoguļo informāciju par tās veselības stāvokli.


Piekrišana – jebkura brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei.


Tiešais mārketings – darbība, ar kuru pa pastu, telefonu vai citādā veidā tieši sazinoties, personām tiek piedāvātas preces vai pakalpojumi un (vai) tiek noskaidrots viņu viedoklis par piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem.


Iekšējā administrēšana – darbība, ar kuru tiek nodrošināta datu pārziņa patstāvīga funkcionēšana (struktūras sakārtošana, personāla vadība, esošo materiālo un finanšu resursu pārvaldība un izmantošana, kancelejas darbība).


Citi Politikā lietotie jēdzieni atbilst jēdzieniem, kas definēti Regulā vai citos piemērojamos tiesību aktos.

II. DATU APSTRĀDES PRINCIPI

Vispārīgie principi


Sabiedrības darbiniekiem, pildot savas funkcijas un apstrādājot personas datus, ir pienākums ievērot Regulu, citus piemērojamos tiesību aktus, šo Politiku, kā arī jāievēro Sabiedrības iekšējo dokumentu, ar kurām tiek ieviesta vai papildināta šī Politika, prasības.

Personas dati var tikt apstrādāti tikai likumīgi, godprātīgi un Datu subjektam pārredzamā veidā. Turklāt Sabiedrībai ir jābūt spējīgai pierādīt, ka tā ievēro šajā Politikā norādītos datu apstrādes principus.


Nolūka ierobežojumi


Personas dati tiek vākti tikai konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveic ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā. Ar darbiniekiem saistītu personas datu gadījumā leģitīmi nolūki ir, piemēram, personāla vadība un iekšējā administrēšana (iecelšana amatos un atcelšana no amatiem, darba samaksa, darba kārtība, darba vadība vai citi ar darbiniekiem saistīti personāla jautājumi).


Personas datu glabāšana un dzēšana


Personas dati tiek glabāti veidā, kas ļauj identificēt Datu subjektus, ne ilgāk kā tas nepieciešams nolūkiem, kādiem šie personas dati tiek apstrādāti.


Datu kvalitāte un proporcionalitāte


Personas datiem ir jābūt precīziem un tie pēc vajadzības ir jāatjauno. Ir jāveic visi saprātīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka neprecīzi personas dati, ņemot vērā nolūkus, kādos tie tiek apstrādāti, bez kavēšanās tiktu dzēsti vai laboti. Turklāt personas datiem ir jābūt adekvātiem, atbilstīgiem un ir jāietver tikai to (un tikai tik lielā mērā), kas nepieciešams to vākšanas un (vai) apstrādes nolūkiem. Turklāt personas dati ir jāapstrādā tādā veidā, lai, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus, tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, prettiesisku piekļuvi.

Ja Sabiedrībai radušās šaubas par apstrādājamo personas datu pareizību, tai ir jāaptur datu apstrādes darbības un jāpārbauda un jāprecizē dati.

III. KĀDUS DATUS MĒS VĀCAM UN KĀDOS NOLŪKOS TOS GLABĀJAM

Datu apstrādes nolūki


Sabiedrība veic to personu, kuras apmeklē Sabiedrības tīmekļa vietnes un (vai) kuras ir iegādājušās Sabiedrības piedāvātos pakalpojumus, datu apstrādi šādos nolūkos:

 • pakalpojumu iegādes (pasūtījuma) apstrādei un administrēšanai;
 • Datu subjekta identificēšanai Sabiedrības informācijas sistēmās;/li>
 • Datu subjekta identificēšanas nolūkos, ja Datu subjekts pieslēdzas savam kontam Sabiedrības tīmekļa vietnē (un ja Sabiedrība piešķīrusi šādu iespēju);
 • ar iegādātajiem (pasūtītajiem) pakalpojumiem saistīto kuponu, apstiprinājumu, rēķinu un citu finanšu dokumentu izrakstīšanai;
 • ar pakalpojumu īstenošanu, sniegšanu, izmantošanu saistīto problēmu atrisināšanai;
 • saziņai ar Datu subjektu, ja ir mainījušies Datu subjekta iegādāto pakalpojumu nosacījumi;
 • citu līgumsaistību izpildei;
 • tiešā mārketinga nolūkos;
 • uzņēmējdarbības analīzei un statistikas analīzei, vispārīgiem pētījumiem, kas ļauj uzlabot pakalpojumus un pilnveidot to kvalitāti.

Datu apstrāde var tikt veikta arī citos nolūkos, kas Jums tiks norādīti, kad sniegsiet savus personas datus Sabiedrībai.


Datu apstrāde, iegādājoties Sabiedrības piedāvātos tūrisma pakalpojumus


Iegādājoties tūrisma pakalpojumus, atkarībā no konkrētā pakalpojuma veida (ceļojuma virziena) Sabiedrība šajā Politikā norādītajos nolūkos vāc un apstrādā šādus personas datus: vārds un uzvārds, dzimums, dzimšanas datums vai personas kods, personu identificējoša dokumenta dati, adrese, telefona numurs, e-pasta adrese, maksājumu kartes dati, personīgā kontaktinformācija (telefona numurs, e-pasta adrese), pilsonība, informācija par īpašām vajadzībām, personīga informācija par tām personām, ar kurām kopā ceļo (vārdi, uzvārdi, dzimšanas datumi vai personas kodi, uzrunas, pilsonības), kā arī citus personas datus, kuri tiek pieprasīti, iegādājoties pakalpojumu. Dati tiek iesniegti līguma noslēgšanas laikā, pakalpojuma iegādes brīdī, kā arī konsultāciju laikā pa telefonu vai e-pastu vai iesniedzot informāciju ar citu personu starpniecību.


Sabiedrība šādā gadījumā Jūsu personas datus apstrādā uz šādiem tiesiskiem pamatiem:

 • lai nodrošinātu atbilstošu pakalpojumu sniegšanu un augstu sniegto pakalpojumu kvalitāti (leģitīmā interese);
 • pamatojoties uz Jūsu piekrišanu (ja tiek apstrādāti īpašu kategoriju (veselības) dati;
 • pamatojoties uz nepieciešamību pildīt līgumsaistības;
 • pildot savus pienākumus, kas tai kā tūrisma operatoram paredzēti normatīvajos aktos.


Datu apstrāde, izveidojot kontu www.novatours.lv tīmekļa vietnē


Ja lietotājs ir reģistrējies tīmekļa vietnē www.novatours.lv un lieto izveidoto kontu, Sabiedrība vāc un apstrādā tādus datus kā e-pasta adrese un informācija par piedāvājumiem, par kuriem interesējas konta lietotājs. Kontā tāpat ir iespējams jau iepriekš norādīt datus, kuri tiks apstrādāti, iegādājoties tūrisma pakalpojumus (skat. augstāk).


Sabiedrība šādā gadījumā Jūsu personas datus apstrādā uz šādiem tiesiskiem pamatiem:

 • lai nodrošinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti (leģitīmā interese);
 • pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, kuru esat izpauduši ar aktīvām darbībām, sniedzot datus, kas reģistrācijai nav nepieciešami;
 • pamatojoties uz nepieciešamību pildīt līgumsaistības.

Jūs tāpat varat pieslēgties www.novatours.lv sistēmai no sociālo tīklu kontiem. Vairāk informācijas par to, kā šādos gadījumos tiek apstrādāti un izmantoti lietotāju dati, var sniegt sociālo tīklu provaideri un administratori.


Datu apstrāde, izveidojot kontu un izmantojot www.travelonspot.com piedāvāto viesnīcu rezervēšanas pakalpojumu


Ja lietotājs ir reģistrējies tīmekļa vietnē www.travelonspot.com un izmanto Sabiedrības piedāvāto viesnīcu rezervēšanas pakalpojumu vai publicē atsauksmes par apmeklētajām viesnīcām, Sabiedrība šajā Politikā norādītajos nolūkos vāc un apstrādā šādus personas datus: vārds un uzvārds, dzimums, dzimšanas datums, adrese, telefona numurs, e-pasta adrese, maksājumu kartes dati, to personu, ar kurām kopā ceļo, vārdi un uzvārdi, dzimšanas datumi, personīgā kontaktinformācija un ceļojuma izvēle. Dati tiek iesniegti līguma noslēgšanas laikā, pakalpojuma iegādes brīdī, kā arī konsultāciju laikā pa telefonu vai e-pastu vai iesniedzot informāciju ar citu personu starpniecību.


Sabiedrība šādā gadījumā Jūsu personas datus apstrādā uz šādiem tiesiskiem pamatiem:

 • lai nodrošinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti (leģitīmā interese);
 • pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, kuru esat izpauduši ar aktīvām darbībām, sniedzot datus, kas reģistrācijai nav nepieciešami;
 • pamatojoties uz nepieciešamību pildīt līgumsaistības.

Apmešanās vietu un to sniegto pakalpojumu reklāmai, kā arī Sabiedrības sniegto pakalpojumu reklamēšanai un pilnveidošanai tiek izmantoti sociālie tīkli (piem., tīmekļa vietnē ir izveidoti tieši savienojumi ar sociālajiem kanāliem). Ja lietotājs tīmekļa vietnē www.travelonspot.com nospiež kādu no sociālo kanālu izvēlnēm un reģistrējas savā sociālajā kontā, informācija kļūst pieejama sociālā tīkla provaiderim. Šī informācija var tikt uzrādīta lietotāja sociālā tīkla profilā, un to var redzēt citi tīkla lietotāji.


Jūs tāpat varat pieslēgties www.travelonspot.com sistēmai no sociālo tīklu kontiem. Vairāk informācijas par to, kā šādos gadījumos tiek apstrādāti un izmantoti lietotāju dati, var sniegt sociālo tīklu provaideri un administratori.Klientu atsauksmes


Pēc uzturēšanās jebkurā no tīmekļa vietnē izvēlētajām un rezervētajām apmešanās vietām Travel on Spot lūdz lietotājus sniegt atsauksmes par apmešanās vietu, sniegtajiem pakalpojumiem, tās apkārtni un atrašanās vietu. Ja Datu subjekts nevēlas, lai pie sniegtās atsauksmes tiktu norādīts viņa vārds, internetā publicētais komentārs var tikt publicēts, norādot tikai segvārdu vai anonīmi. Iesniedzot atsauksmi, Datu subjekts piekrīt tam, ka atsauksme tiek rādīta, piemēram, attiecīgās apmešanās vietas informācijas lapas sadaļā tīmekļa vietnē, mobilajās lietotnēs, sociālo tīklu kontos vai sociālo tīklu lietotnēs, attiecīgās apmešanās vietas mājas lapā vai mūsu uzņēmējdarbības partneru mājas lapās, nolūkā informēt citus ceļotājus. Lietotāju sniegtās atsauksmes pēc Travel on Spot ieskatiem tāpat var tikt izmantotas mārketinga nolūkā, pārdošanas veicināšanai vai pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un tās var tikt publicētas tīmekļa vietnē vai citos sociālo mediju kanālos – jaunumu vēstulēs, reklāmās, lietotnēs un citos kanālos, kas pieder Travel on Spot vai kurus tas izmanto vai pārvalda. Travel on Spot ir tiesības pēc saviem ieskatiem dzēst attiecīgas atsauksmes. Ja lietotājs norāda, ka apmeklētāja sniegtā atsauksme ir bijusi viņam noderīga vai nederīga, šī informācija var tikt izmantota kopā ar citu lietotāju sniegto informāciju, šķirojot sniegtās atsauksmes un nosakot to secību.Datu apstrāde, izmantojot lidojumu rezervēšanas pakalpojumus flights.novatours.eu


Iegādājoties lidmašīnas biļetes flights.novatours.eu tīmekļa vietnē, Sabiedrība šajā Politikā norādītajos nolūkos vāc un apstrādā šādus personas datus: ceļotāju uzrunas, vārdi, uzvārdi, kā arī personas, kura iegādājusies biļeti, kontaktinformācija (telefona numurs un e-pasta adrese). Dati tiek iesniegti līguma noslēgšanas laikā, pakalpojuma iegādes brīdī, kā arī konsultāciju laikā pa telefonu vai e-pastu vai iesniedzot informāciju ar citu personu starpniecību.

Šie dati tiek apstrādāti uz tāda tiesiskā pamata kā nepieciešamība pildīt līgumsaistības.


Personas datu apstrāde, sniedzot citus pakalpojumus


Iegādājoties dāvanu kuponu, “bērns bez pavadoņa” pakalpojumu vai citus Sabiedrības piedāvātos pakalpojumus, šajā Politikā norādītajos nolūkos un pamatojoties uz nepieciešamību pildīt ar pakalpojumu sniegšanas līgumu uzņemtās saistības, Sabiedrība var apstrādāt arī citus personas datus. Apstrādājamo datu apjoms ir atkarīgs no konkrētā pakalpojuma, kuru vēlaties iegādāties. Dati, kurus nepieciešams iesniegt, lai saņemtu konkrēto pakalpojumu, tiek norādīti pakalpojuma pasūtīšanas brīdī.


Personas datu apstrāde, izmantojot mobilās ierīces


Ja Jūs izmantojat mobilās ierīces, var tikt vākti dati, kas ļauj noteikt mobilās ierīces tipu, ierīces iestatījumus, ģeogrāfiskās (garuma un platuma) koordinātas.


Personas datu apstrāde, administrējot un izskatot sūdzības un (vai) lūgumus


Sabiedrība apstrādā Jūsu norādītos personas datus, ja Jūs Sabiedrībai esat iesnieguši lūgumu un (vai) sūdzību šajā tīmekļa vietnē vai nosūtot to uz e-pasta adresi, pa pastu vai zvanot uz telefonu.


Norādītajos gadījumos Sabiedrība Jūsu personas datus apstrādā uz šādiem tiesiskiem pamatiem:

 • lai administrētu lūgumus un (vai) sūdzības, nodrošinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti (leģitīmā interese);
 • pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, kuru esat izpauduši ar aktīvām darbībām, iesniedzot lūgumu un (vai) sūdzību;
 • pildot savus pienākumus, kas tai kā tūrisma operatoram paredzēti normatīvajos aktos.

Lai izskatītu Jūsu lūgumu un (vai) sūdzību, sniegtu informāciju un nodrošinātu pakalpojumu kvalitāti, Sabiedrībai ir tiesības Jūsu iesniegto informāciju reģistrēt Sabiedrības iekšējā informācijas sistēmā.


Sabiedrība lūdz Jūs ievērot vismaz šīs minimālās savu personas datu aizsardzības prasības, vēršoties Sabiedrībā:

 • nedz lūguma un (vai) sūdzības virsrakstā (e-pastā, papīra formā iesniegtajos dokumentos, tīmekļa vietnē), nedz pievienoto materiālu nosaukumos nenorādīt tādus personas datus kā personas kods, dzimšanas datums, bankas konta numurs, automašīnas valsts numurs, dati par nekustamo īpašumu, veselības dati, citu īpašu kategoriju datus vai sensitīvus datus u.tml.;
 • lūguma un (vai) sūdzības tekstā vai telefonsarunas laikā nenorādīt personas kodu, bankas konta numuru, automašīnas valsts numuru, datus par nekustamo īpašumu, veselības datus, citu īpašu kategoriju datus vai sensitīvus datus, ja tie nav tieši saistīti ar lūgumu un (vai) sūdzību, savukārt citu personu datus norādīt tikai tādā apjomā, kāds ir nepieciešams nolūkiem, ar kādiem tiek iesniegts lūgums un (vai) sūdzība.

Ja Sabiedrībai Jūsu lūguma un (vai) sūdzības izskatīšanai būs nepieciešama papildu informācija, tā izmantos Jūsu kontaktinformāciju, lai ar Jums sazinātos par šo jautājumu.Sabiedrības akcionāru personas datu apstrāde


Sabiedrība savā darbībā veic savu akcionāru personas datu apstrādi:

 • iekšējās administrēšanas nolūkā;
 • lai pildītu Sabiedrībai noteiktos tiesiskos pienākumus saistībā ar Sabiedrības akcionāru datu reģistrāciju un apstrādi, akciju uzskaiti un maksājuma saistību, kā arī citu pienākumu pret saviem akcionāriem izpildi.


Citu sabiedrības pārvaldes institūciju locekļu personas datu apstrāde


Sabiedrība savā darbībā veic Sabiedrības pārvaldes institūciju locekļu personas datu apstrādi:

 • iekšējās administrēšanas nolūkā;
 • lai pildītu Sabiedrībai noteiktos tiesiskos pienākumus saistībā ar pārvaldes institūcijas (Sabiedrības vadītāja, valdes, uzraudzības padomes, komiteju u.tml.) izveidi, tās darbības organizēšanu, informācijas par pārvaldes institūciju un tās locekļiem iesniegšanu publiskajiem reģistriem un šīs informācijas reģistrēšanu, uzņēmumu finanšu pārskatu sagatavošanas normatīvo aktu piemērošanu (piem., valdes un tās locekļu datu norādīšana gada pārskatā) u.tml.

Sabiedrības pārvaldes institūciju locekļu personas datu apstrāde ir obligāta normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.


Datu apstrāde darbinieku atlases nolūkā


Ja Jūs kandidējat uz brīvu amata vietu Sabiedrībā, piemēram, nosūtot savu CV uz e-pasta adresi info@novatours.lv vai atbildot uz Sabiedrības publicēto darba sludinājumu, Sabiedrība vāc un apstrādā Jūsu vēstulē un CV sniegtos personas datus.


Sabiedrība Jūsu sniegtos personas datus apstrādā:

 • personāla atlases nolūkā;
 • pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, kuru esat izpauduši ar aktīvām darbībām, iesniedzot savus personas datus.

Personas datus, kurus Jūs esat snieguši šajā tīmekļa vietnē, Sabiedrība personāla atlases nolūkā glabās 12 mēnešus.


Sabiedrība vērš uzmanību, ka šajā tīmekļa vietnē personāla atlases nolūkā sniegto personas datu glabāšana Sabiedrībā nav pielīdzināma kandidēšanai uz vēlamo amatu. Ja Sabiedrības vai darba meklēšanas tīmekļa vietnēs ieraugāt Jūs interesējošu darba sludinājumu, aicinām Jūs pieteikt savu kandidatūru tieši, nosūtot pieteikumu uz sludinājumā norādīto e-pastu.


Tomēr, ja Jūs iesniegsiet savus personas datus šajā tīmekļa vietnē ar mērķi piedalīties konkrētā atlasē, bet Sabiedrība izvēlēsies citu kandidātu, kas ir atbilstošāks Sabiedrības vajadzībām, Sabiedrība Jūsu iesniegtos personas datus glabās līdz konkrētās atlases beigām, savukārt gadījumā, ja Jūs būsiet izteikuši piekrišanu turpmākai datu apstrādei nolūkā piedalīties citās personāla atlases procedūrās – vienu gadu pēc šīs atlases beigām, izņemot, ja atsauksiet savu piekrišanu agrāk.


Sabiedrība informē, ka, lai izvērtētu Jūsu kandidatūru, tā var vērsties pēc rekomendācijām pie Jūsu norādītajiem bijušajiem darba devējiem un lūgt sniegt informāciju par Jūsu kvalifikāciju, profesionālajām spējām un lietišķajām īpašībām. Šādu informāciju no Jūsu pašreizējā darba devēja Sabiedrība var lūgt tikai ar Jūsu atsevišķu piekrišanu.


Sabiedrība tāpat norāda, ka Jūsu personas datus var saņemt no trešajām personām, piemēram, uzņēmumiem, kuriem pieder darba sludinājumu portāli, vai nodarbinātības aģentūrām, ja Jūs tiem esat snieguši šādus datus, kā arī no publiski pieejamiem avotiem, kuros esat publicējis savus personas datus.

IV. TIEŠĀ MĀRKETINGA PIEDĀVĀJUMI UN JAUNUMU VĒSTULES

Izmantojot Sabiedrības sniegtos pakalpojumus un slēdzot tūrisma pakalpojumu sniegšanas līgumu, Datu subjekts var brīvprātīgi piekrist tam, ka Datu subjekta iesniegtie personas dati var tikt izmantoti Sabiedrības mārketinga nolūkos, savu piekrišanu apstiprinot ar parakstu attiecīgajā tūrisma pakalpojumu sniegšanas līguma ailē.


Datu subjekts var izteikt piekrišanu Sabiedrības izsūtāmās informācijas saņemšanai:

 • Apmeklējot Sabiedrības tīmekļa vietni (www.novatours.lv, www.travelonspot.com, flights.novatours.eu) un piesakoties uz Sabiedrības jaunumu vēstuļu saņemšanu.
 • Izmantojot Sabiedrības sniegtos pakalpojumus (aizpildot Sabiedrības anketas pēc ceļojuma ar lidmašīnu vai autobusu, aizpildot anketas internetā vai Sabiedrības organizēto pasākumu laikā), kā arī slēdzot tūrisma pakalpojumu sniegšanas līgumus (ar tūrisma aģenta starpniecību) un izsakot savu piekrišanu saņemt jaunumu vēstules, informatīvos paziņojumus, piedāvājumus, atlaides, akcijas u.c., veicot atzīmi attiecīgajā ailē (piem., ievelkot ķeksīti).
 • Ja Datu subjektam ir piešķirta iespēja kļūt par Sabiedrības kluba biedru, pēc reģistrēšanās un Sabiedrības kluba biedra statusa iegūšanas Datu subjekts var izteikt piekrišanu Sabiedrības jaunumu vēstuļu, informatīvo paziņojumu, piedāvājumu, atlaižu, akciju u.c. saņemšanai.
 • Ja Datu subjektam ir piešķirta iespēja reģistrēties Sabiedrības tīmekļa vietnē un kļūt par reģistrētu lietotāju, pēc reģistrēšanās un kļūšanas par Sabiedrības tīmekļa vietnes reģistrētu lietotāju Datu subjekts var izteikt piekrišanu Sabiedrības jaunumu vēstuļu, informatīvo paziņojumu, piedāvājumu, atlaižu, akciju u.c. saņemšanai.

Datu subjekts var atteikties no Sabiedrības sūtītās informācijas, jaunumu vēstulē vai citā Datu subjektam nosūtītajā Sabiedrības vēstulē nospiežot saiti uz atteikšanos no Sabiedrības piedāvājumiem un jaunumiem.


Ja Datu subjekts pēc ceļojuma aizpilda Sabiedrības anketas (autobusā, lidmašīnā vai internetā) un neatzīmē (piemēram, ar ķeksīti), ka piekrīt saņemt Sabiedrības sūtītos jaunumus, piedāvājumus vai citu informāciju, Datu subjekts šo informāciju vairs nesaņems, jo viņa dati tiks atjaunināti un Sabiedrība pamatosies uz jaunāko Datu subjekta sniegto informāciju.


Ja Datu subjekts ir reģistrēts Sabiedrības tīmekļa vietnes lietotājs, kurš vairs nevēlas saņemt informāciju par Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem, viņš jebkurā brīdī var veikt izmaiņas, pieslēdzoties savam kontam Sabiedrības tīmekļa vietnē un izdarot atzīmi (piem., ar ķeksīti) sadaļā „Mani dati” -> „Informācijas iestatījumi”.


Datu subjekta sniegtie dati, kas tiek izmantoti tiešā mārketinga nolūkos, palīdz nodrošināt nepārtrauktu Sabiedrības tīmekļa vietnes un Sabiedrības pakalpojumu pilnveidi un attīstību, kā arī dod iespēju izteikt aizvien labākus piedāvājumus.


Datu subjekts var īstenot savas tiesības atteikties no viņa datu apstrādes tiešā mārketinga nolūkos, arī informējot Sabiedrību pa pastu vai ar elektronisko sakaru līdzekļiem.

V. PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

Sabiedrība personas datus uzglabā tik ilgi, cik tas nepieciešams mērķiem, kuru sasniegšanai šie dati tiek apstrādāti (piem., sniegt pakalpojumu, izskatīt sūdzību u.tml.), kā arī pamatojoties uz konkrētā datu veida glabāšanas prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos, līdz prasību iesniegšanas vai aizstāvības pret iesniegtajām prasībām noilguma termiņam, savukārt, ja prasības ir iesniegtas – tik ilgi, cik tas nepieciešams tiesvedības nolūkos.


Lai ieviestu pienācīgu datu glabāšanas termiņa kontroli, Sabiedrība ir ieviesusi atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kas nodrošina datu dzēšanu pēc noteiktā datu glabāšanas termiņa iestāšanās.

VI. PRIVĀTUMS UN PERSONAS DATU DROŠĪBA

Pamatojoties uz Regulu un citiem datu aizsardzību regulējošiem tiesību aktiem, Sabiedrība piemēro tādus līdzekļus, kas novērš neatļautu piekļuvi Datu subjekta datiem vai šo datu prettiesisku izmantošanu. Sabiedrība nodrošina, ka Datu subjekta iesniegtie dati ir aizsargāti pret jebkura veida nelikumīgām darbībām – nelikumīgas personas datu pārveidošanas, izpaušanas vai iznīcināšanas, personas identitātes zādzības, krāpšanas un līdzīgām nelikumīgām darbībām.


Sabiedrība pielieto atbilstošus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, kā arī atbilstošas uzņēmējdarbības sistēmas un procedūras, kas ļauj aizsargāt un pasargāt personas datus, kurus Datu subjekts uzticējis Sabiedrībai. Sabiedrība izmanto drošības sistēmas, kā arī tehniskos un fiziskos līdzekļus, kas ierobežo piekļuvi Datu subjekta personas datiem, kā arī to izmantošanu Sabiedrības serveros. Tikai tādiem Sabiedrības darbiniekiem, kuriem ir piešķirtas speciālas atļaujas, darba pienākumu izpildes nolūkā ir tiesības redzēt Datu subjekta Sabiedrībai iesniegtos personas datus.


Sabiedrība piesaista tikai tādus datu apstrādātājus, kuri garantē nepieciešamo tehnisko un organizatorisko personas datu drošības pasākumu ieviešanu un nodrošina šo pasākumu ievērošanu.

VII. SĪKDATŅU IZMANTOŠANA

Kad Jūs apciemojat mūsu tīmekļa vietni, mēs vēlamies piedāvāt informāciju un funkcijas, kas ir pielāgotas tieši Jums. Šajā nolūkā nepieciešamas sīkdatnes (angliski – cookies). Sīkdatnes ir nelieli informācijas elementi, teksta datnes, kas tiek saglabāti Jūsu tīmekļa pārlūkprogrammā. Vairāk informācijas par to, kāda veida sīkdatnes mēs lietojam un kā Jūs varat tās kontrolēt, var atrast Sabiedrības [Sīkdatņu politikā].

VIII. PERSONAS DATU NOSŪTĪŠANA

Jūsu datu apstrādei Sabiedrība nolīgst attiecīgus pakalpojumu sniedzējus (datu apstrādātājus). Šādi datu apstrādātāji ir: uzņēmums, kas sniedz datu centra pakalpojumus; uzņēmumi, kuri sniedz tīmekļa meklēšanas analīzes vai darbību tīmeklī analīzes pakalpojumus; uzņēmumi, kas rada, piegādā, uztur un attīsta programmatūru; uzņēmumi, kas sniedz informācijas tehnoloģiju infrastruktūras pakalpojumus; uzņēmumi, kas piedāvā sakaru, drošības, nodarbinātības, zvanu apkalpošanas pakalpojumus, kā arī citi pakalpojumu sniedzēji, kuriem Jūsu personas dati tiek izpausti tikai tiktāl, ciktāl tas nepieciešams, lai šie uzņēmumi varētu sniegt savus pakalpojumus.


Gadījumā, ja tam ir pietiekams tiesisks pamats (piem., ja tas nepieciešams, lai noslēgtu ar Jums līgumu vai pildītu šo līgumu vai ja par datu nosūtīšanu Jūs tikāt pienācīgi informēts), dati var tikt nosūtīti mūsu biznesa partneriem vai līgumpartneriem.


Informējam, ka attiecīgi tehniskie dati par Jūsu darbību tīmekļa vietnē (IP adrese, sīkdatnes, pārlūkprogrammas tehniskā informācija, cita ar pārlūkprogrammas darbību un tīmekļa pārlūkošanu saistītā informācija) tīmekļa vietnes pārlūkošanas statistikas, analīzes un ar minēto saistītos nolūkos var tikt nosūtīti vai padarīti pieejami gan subjektiem, kas darbojas Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ), gan subjektiem, kas darbojas ārpus tās robežām (piem., ja mēs izmantojam Google Analytics pakalpojumu, šāds subjekts ir uzņēmums, kas darbojas Amerikas Savienotajās Valstīs).


Tāpat vēršam uzmanību, ka gadījumā, ja izvēlēsieties ceļot uz valsti, kas atrodas ārpus EEZ robežām, Jūsu iesniegtie personas dati tiks nosūtīti mūsu partneriem, kuri darbojas minētajā valstī un kas palīdz mums organizēt Jūsu ceļojumu: lidsabiedrībām, viesnīcām, Sabiedrības pārstāvjiem attiecīgajā ceļojuma virzienā u.tml.


Vēršam uzmanību, ka valstīs, kas nav EEZ valstis, personas dati var tikt aizsargāti mazākā mērā nekā EEZ valstīs, tādēļ pastāv lielāks iespējamas nelikumīgas datu apstrādes risks, taču mēs rūpīgi izvērtēsim nosacījumus, saskaņā ar kuriem Jūsu dati pēc nosūtīšanas minētajiem subjektiem tiks apstrādāti un glabāti. Jūsu dati šiem saņēmējiem tiks nosūtīti tikai tādā apmērā, kādā tas nepieciešams, lai izpildītu ar Jums noslēgto līgumu un nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu. Ar saviem galvenajiem trešajās valstīs esošajiem partneriem Sabiedrība slēdz līgumus, kas paredz Eiropas Komisijas apstiprinātas līguma standartklauzulas. Ar šiem standarta līgumiem varat iepazīties, sazinoties ar Sabiedrību, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju.


Citiem datu saņēmējiem Jūsu personas dati var tikt sniegti tikai tad, ja pastāv normatīvajos aktos noteikts pamatojums.

IX. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Attiecībā uz Jūsu personas datiem Jums ir šādas tiesības:

 • iepazīties ar saviem personas datiem un to, kā tie tiek apstrādāti;
 • tiesības pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus datus;
 • tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu vai personas datu apstrādes ierobežošanu, ja personas dati tiek apstrādāti, neievērojot normatīvo aktu prasības vai ja pastāv cits tiesiskais pamats;
 • pieprasīt pārnest savus personas datus citam datu pārzinim vai iesniegt tieši Jums ērtā formātā (tiek piemērots tiem datiem, kurus esat iesniedzis Jūs pats un kuri uz līguma vai piekrišanas pamata tiek apstrādāti ar automatizētiem līdzekļiem);
 • tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, ja apstrāde tiek veikta uz leģitīmu interešu pamata, izņemot gadījumus, kad pastāv leģitīmi apstrādes iemesli vai apstrāde tiek veikta, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
 • tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti uz piekrišanas pamata.

Gadījumā, ja uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi vai ir pārkāptas Jūsu tiesības saistībā ar datu apstrādi, Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011,(vairāk informācijas – www.dvi.lv) un iesniegt sūdzību.


Sabiedrība iesaka pirms oficiālas sūdzības iesniegšanas sazināties ar Sabiedrību pa e-pastu info@ novatours.lv, lai panāktu piemērotu problēmas risinājumu.

Daļu informācijas, piemēram, datus, kurus esat iesnieguši, reģistrējot www.novatours.lv vai www.travelonspot.com kontu, vai datus, kas saistīti ar pakalpojumiem, kas iegādāti, izmantojot šos kontus, varat uzzināt, apmeklējot attiecīgo lietotāja kontu.


Lai aizsargātu personas datus no neatļautas izpaušanas, Sabiedrībai pēc Jūsu lūguma par tiesību īstenošanu būs jāpārbauda Jūsu identitāte. Šajā nolūkā Sabiedrība var Jūs lūgt norādīt Jūsu vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, e-pasta adresi vai telefona numuru vai lūgt Jūs ierasties personīgi uz Sabiedrību vai uz kādu no tās birojiem, lai pienācīgi pārliecinātos par Jūsu identitāti. Šīs pārbaudes laikā Sabiedrība var nosūtīt paziņojumu uz norādīto kontaktadresi (īsziņā vai pa e-pastu), lūdzot veikt autorizācijas darbību. Ja pārbaudes procedūra būs neveiksmīga (piem., Jūsu norādītie dati nesakritīs ar Sabiedrības rīcībā esošajiem datiem vai Jūs nespēsiet autorizēties saskaņā ar īsziņā vai e-pastā saņemto paziņojumu), Sabiedrība konstatēs, ka Jūs neesat šo datu subjekts un noraidīs Jūsu iesniegto lūgumu.


Ja Sabiedrība būs saņēmusi Jūsu lūgumu un iepriekš norādītā pārbaude būs veiksmīga, Sabiedrība ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Jūsu lūguma saņemšanas un pārbaudes procedūras beigām sniegs Jums informāciju par darbībām, kuras tā veikusi uz Jūsu iesniegtā lūguma pamata. Ņemot vērā lūgumu sarežģītību un skaitu, Sabiedrībai ir tiesības viena mēneša termiņu pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, informējot Jūs par termiņa pagarināšanu ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Jūsu lūguma saņemšanas un pārbaudes procedūras pabeigšanas un norādot šāda pagarinājuma iemeslus.


Ja Jūsu lūgums tiek iesniegts ar elektroniskajiem līdzekļiem un Sabiedrība varēs pienācīgi pārliecināties par Jūsu identitāti, Sabiedrība Jums sniegs atbildi ar elektroniskajiem līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams (piem., sevišķi liela informācijas apjoma dēļ vai citu objektīvu apstākļu un iemeslu dēļ) vai ja Jūs esat lūguši atbildi Jums sniegt citā veidā.


Gadījumā, ja pastāv normatīvajos aktos noteiktie pamati un (vai) apstākļi, Sabiedrība atteiksies apmierināt Jūsu lūgumu un par to informēs Jūs rakstiski, norādot šāda atteikuma pamatojumu.

X. ATBILDĪBA

Datu subjektam ir pienākums Sabiedrībai iesniegt pilnīgus un precīzus personas datus, kā arī informēt par attiecīgām izmaiņām personas datos. Sabiedrība nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies Datu subjektam un/vai trešajām personām tā iemesla dēļ, ka Datu subjekts ir norādījis nepareizus un/vai nepilnīgus personas datus vai pienācīgi un savlaicīgi nav informējis par izmaiņām šajos datos.


Stingri aizliegts veikt maldinošus vai krāpnieciskus pasūtījumus. Tīmekļa vietnē piedāvātos ceļojumu pakalpojumus un pakalpojumu rezervēšanas pakalpojumus var izmantot tikai tam, lai veiktu likumīgu pasūtījumu vai pirkumu savā vārdā vai citu personu vārdā, ja personai, kura veic pasūtījumu, ir tiesības rīkoties šo citu personu vārdā. Ja lietotājs veic aizdomīgas vai krāpnieciskas darbības vai ļaunprātīgi izmanto tīmekļa vietnē piedāvātos ceļojumu pakalpojumus vai pakalpojumu rezervēšanas pakalpojumus, Sabiedrība var atsaukt visus pasūtījumus vai daļu pasūtījumu, kas saistīti ar šā lietotāja vārdu, e-pasta adresi vai kontu vai slēgt visus šā lietotāja kontus. Ja lietotājs veic krāpnieciskas darbības, Sabiedrībai ir tiesības izmantot visus nepieciešamos tiesiskos līdzekļus. Lietotājs, kas būs veicis krāpnieciskas darbības, šādā gadījumā būs atbildīgs par Sabiedrībai radušies materiālajiem zaudējumiem, tostarp tiesāšanās izdevumiem un jebkuriem citiem radušies zaudējumiem.


Datu subjektam, kas iegādājas Sabiedrības piedāvātos pakalpojumus citu personu vārdā vai kā citādi Sabiedrībai iesniedz nevis savus, bet trešo personu (piem., kopā ar viņu ceļojošo ģimenes locekļu, draugu u.tml.) personas datus, šīs personas ir jāinformē par to, ka visu ar datu apstrādi saistīto informāciju var atrast šajā Politikā. Datu subjekts, kurš sniedz citu personu personas datus, tostarp sniedzot bērnu un (vai) īpašu kategoriju personas datus, apliecina, ka persona vai personas likumīgais pārstāvis (viens no vecākiem, aizbildnis) piekrīt šādu datu sniegšanai un apstrādei. Sabiedrībai ir tiesības vērsties pie norādītās personas, lai pārliecinātos, ka šāda piekrišana ir sniegta.


Ja Sabiedrības prasītie personas dati netiks iesniegti, Sabiedrība nevarēs sniegt attiecīgus pakalpojumus vai nevarēs nodrošināt sniegto pakalpojumu kvalitāti.


Sabiedrība nenes atbildību par sakaru traucējumiem, kuru dēļ Sabiedrības tīmekļa vietnes lietotāji un citas personas nevar piekļūt tīmekļa vietnei vai izmantot pakalpojumus.


Sabiedrība nevar pilnībā garantēt, ka Sabiedrības tīmekļa vietnes funkcionēšana būs nepārtraukta un bez jebkādiem traucējumiem vai kļūdām un ka Sabiedrības tīmekļa vietne būs pilnībā aizsargāta pret vīrusiem vai citiem kaitīgiem elementiem. Datu subjekts ir informēts, ka jebkurš materiāls, kuru Datu subjekts lasa, pārsūta vai kā citādi iegūst ar Sabiedrības tīmekļa vietnes starpniecību, ir iegūts ekskluzīvi pēc Datu subjekta ieskatiem un uz viņa paša risku un tikai Datu subjekts pats ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Datu subjektam vai Datu subjekta datorsistēmai.


Ja Datu subjekts ir reģistrēts Sabiedrības tīmekļa vietnes lietotājs (ja Sabiedrība ir piešķīrusi šādu iespēju), Datu subjekts uzņemas visu risku un atbildību par trešo personu darbībām tīmekļa vietnē, kas veiktas, izmantojot Datu subjekta pieslēgšanās datus, un apņemas pildīt visas saistības, kas izriet no Datu subjekta pieslēgšanās datu izmantošanas.


Lietotājs, lietojot tīmekļa vietni, apstiprina un piekrīt šajā Politikā norādītajām saistībām.

XI. KĀ JŪS VARAT AR MUMS SAZINĀTIES

Ja Jums ir kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi vai šo Politiku, kā arī jautājumi par Jūsu tiesību īstenošanu, lūdzam sazināties ar mums:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NOVATOURS"

vai

Krišjāņa Valdemāra iela 100, Rīga, LV-1013, Latvija

Par Travel on Spot pakalpojumiem:

info@travelonspot.lt


Sabiedrības Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: dpo@novatours.lv, tel. + 371 29377272.

XII. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

Sabiedrība var jebkurā brīdī aktualizēt šo Politiku. Sabiedrība informēs apmeklētājus par aktualizēšanu, tīmekļa vietnē ievietojot jaunu Politikas versiju un norādot datumu, kad veiktas pēdējās izmaiņas. Apmeklētāji ir informēti un saprot, ka, turpinot izmantot šo tīmekļa vietni pēc Politikas aktualizēšanas, viņi piekrīt veiktajiem grozījumiem.


Ja kāds no Politikas noteikumiem tiek atzīts par spēkā neesošu vai nepiemērojamu, šis noteikums neietekmē citu Politikas noteikumu tiesiskumu un spēkā esamību.


Politika ir spēkā no dienas, kad tā publicēta Sabiedrības tīmekļa vietnē.